Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Kim jesteśmy

Misja i cele


Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Główne cele

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
 • promocja kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu


Pobierz pliki

powrót
Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011